12 Noiembrie 2009 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, obligat s? furnizeze informa?ia privind datoriile la plata impozitelor ?i taxelor

La 11 noiembrie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie din R. Moldova a respins recursul declarat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) la hot?rârea Cur?ii de Apel care a obligat aceast? institu?ie s? furnizeze Asocia?iei Presei Independente (API) informa?ia in cifre ?i acte de sanc?ionare fiscal? referitoare la datoriile la plata impozitelor ?i taxelor c?tre bugetul public inregistrate in ultimii patru ani de câteva firme comerciale ?i demnitari.

In ianuarie 2009, API a adresat IFPS trei cereri de acces la informa?ie privind datoriile la plata impozitelor ?i a taxelor c?tre bugetul public inregistrate de c?tre unii contribuabili, pentru investiga?iile jurnalistice efectuate in cadrul proiectului "Cunoa?te-?i candidatul!". Cererile, ins?, au fost refuzate, pe motiv c? informa?iile solicitate ar constitui secret fiscal. Ins?, conform Codului Fiscal titlul V, art. 131 alin. 5, precum ?i art. 129 (19), "secret fiscal" este orice informa?ie de care dispun organele cu atribu?ii de administrare fiscal?, inclusiv informa?ia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excep?ia informa?iei despre inc?lcarea legisla?iei fiscale.

Curtea de Apel Chi?in?u a constatat c?, prin refuzul de a furniza informa?iile solicitate, IFPS a inc?lcat accesul API la informa?ie. De asemenea, IFPS nu a demonstrat c? refuzul este prev?zut de lege ?i c? prejudiciul care poate fi adus drepturilor ?i intereselor persoanelor fizice ?i juridice care au datorii la plata impozitelor ?i taxelor ar fi mai mare decât interesul public de a cunoa?te aceast? informa?ie. Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul declarat de IFPS, l?sând in vigoare hot?rârea Cur?ii de Apel Chi?in?u.

Cauza API vs. IFPS este prima in domeniul accesului la informa?iile de?inute de organele fiscale din R. Moldova ?i reprezint? un important precedent judiciar care confirm? dreptul presei de a cunoa?te ?i a face publice informa?iile privind inc?lcarea legisla?iei fiscale de c?tre contribuabili, prin excep?ie de la "secretul fiscal" prev?zut de lege.